Kredīta limits

Kredīta limitu ir iespējams saņemt uz jebkuru kartes kontu, gan atvērtu uz fizisku vai juridisku personu, aizpildot attiecīgu pieteikuma formu. Esošie klienti to var izdarīt arī attālināti.

Banka izvērtē klienta norēķinu konta apgrozījumu, sadarbības vēsturi ar banku un klienta finanšu rādītājus. Atkarībā no izvērtēšanas rezultātiem, banka piedāvās kredīta limitu bez papildus nodrošinājuma vai pret nodrošinājumu (nodrošinājuma noguldījumu, trešās personas galvojumu, vērtspapīru ķīlu u.c.).

Procenti par Kredīta limita izmantošanu tiek aprēķināti katru dienu par faktiski izlietoto Kredīta limita summu saskaņā ar Kartes konta stāvokli dienas beigās. Aprēķinātie Procenti par Kredīta limita izmantošanu tiek norakstīti no Kartes konta kalendārā mēneša pēdējā dienā.

Nav noteikts termiņš, līdz kuram ir jāatmaksā iztērētā summa. Klients maksās tikai par faktiski izmantoto kredīta limita summu; kā arī nav maksas par kavēto maksājumu.