Pirmskrīzes hipotekāro kredītu saistību dzēšana

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma Pārejas noteikumu 88. punktu Rietumu Banka kā kreditors ir tiesīga vienpusēji pilnā vai daļējā apmērā dzēst tādas aizdevuma (kredīta) saistības fiziskajām personām, kuras nav izpildītas 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ un atbilst VISIEM šādiem nosacījumiem:

 1. aizdevuma (kredīta) līgums ir noslēgts ar fizisko personu;
 2. fiziskā persona nav un nav bijusi ar Rietumu Banka saistīta persona likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;
 3. saistības nodibinātas ar aizdevuma (kredīta) līgumu, kas noslēgts un stājies spēkā līdz 2008. gada 31. decembrim;
 4. saistību atmaksa bija nodrošināta ar ķīlu – nekustamā īpašuma hipotēku;
 5. parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret Rietumu Banku Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar vienošanos ar Rietumu Banku ir zaudējis īpašumtiesības uz ieķīlāto nekustamo īpašumu (ķīla jau ir pārdota, bet tā pilnībā nedzēsa kredīta saistības) līdz 2018. gada 31. decembrim;
 6. aizdevuma (kredīta) saistības Rietumu Banka grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu standartu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulas (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu izpratnē prasībām ir atspoguļotas kā no bilances norakstīts aktīvs;
 7. attiecīgajai fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.


Jautājumu par fiziskās personas saistību dzēšanu vai samazināšanu Rietumu Banka izskata individuāli, ņemot vērā šādus kritērijus:

 1. vai personai turpinās tiesvedības un/vai izpildes process;
 2. vai parāda atgūšanas procesa laikā personas rīcība bijusi godprātīga;
 3. vai persona centās vienoties ar Rietumu Banku par neizpildīto saistību izpildi;
 4. vai persona ir sasniegusi pensijas vecumu;
 5. kāds ir personas nodarbošanās veids un ienākumu apmērs (ja šāda informācija ir pieejama);
 6. citus kritērijus atbilstoši Rietumu Banka iekšējiem normatīvajiem aktiem.


Šī informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un neuzliek Rietumu bankai nekādus pienākumus